+ + +     Enghele    ENGHELE FRIGO MAYAR, an baarar zimbar, ist gastòrbet    + + +     Enghele    ENGHELE FRIGO MAYAR, bar bèllan-en hörtan gadénkhan    + + +     Gianni    Ricordo: Gianni Rapelli ist gastòrbet    + + +     Gianni    Ricordo di Gianni Molinari    + + +     Gianni    Dar ünsar liibar kséll Gianni Molinari ist gastórbet    + + +     Baposte    Benedikt XVI. ist ganaamet Gaheertar Ksell   

© 1997
Oliver Baumann •
Ermenegildo Bidese
Setze-Recht ... Statuto
Punt
Zimbarn dar Siban Komàüne
... Federazione
Cimbri dei 7 Comuni

St. 1 – Schaffonghe

Is gaschàffet an gamòanschaff bia bèlnt mòonan de stt. 36 und vüar me Rèchte dar Lantenar.

De gamòanschaff is ganaamet "Punt Zimbarn dar Siban Komàüne", garüüfet òch "Federazione Cimbri 7C.", und is gaschàffet met briive me Nodèere dott. Muràro am-me ... ..... (khèst. ..... ).

Dar "Punt Zimbarn 7K" is de gamòanschaff dar khutten me Zimbar-gaprèchte dar Siban Komàüne und òonighet-sich umme-naach in ziilen me khlòan völkhlen dar Taützen Zimbarn ba hèrbighet da.

 

St. 2 – Gahàltede

De gamòanschaff is gaschàffet af zait ungazillet.

 

St. 3 – Ziile

Dar "Punt Zimbarn 7K" hat nèt vor ziil in gabìn, khüjet met khòome un ghit-sich zo tüünan khauma met diisen ziilen anlòan:

 1. Heegan un ziigan au de sinne dar Taützen Zimbarn, nützanten an ilcharn bèkh zoa-zo vorkhünnan;
 2. Bohüütan un ziigan au in schatz dar Zimbrischen hooben dar Siban Komàüne: gaprècht, prööche und sitten, gabròche, gaboonte, naamen dar saiten und söttanz;
 3. Legan-sich panàndar met allen, ba saint naach höögaran de Zimbrische baise un d iarn bosùntarn mèrchar, vòlganten in Garìchten und allame vom-me Hause dar Ögnarn Hòomelsen Bizzekhot ko Rbaan und vom-me Richt-Hause;
 4. Ziigan vüar und heegan de leedighe èrbot und òonighe panàndar met allen in Taützen Zimbar-völkharn nützanten de Töpse, ba èrbatent naach dar hooben, und in khutten, ba-da saint von schittarn gaprèchtarn;
 5. Bohüütan z bizzen un de ziile, ba haltent z guut, de khselle un de hooba dar khutten me Zimbar-gaprèchte dar Siban Komàüne;
 6. Schaffan und höögaran khlòone òffenliche semele un bosùntare haüsar dar hooben;
 7. Biirtan hòoghe zaite, gafàifeche, vaartighe me vòlkhe pootanten òch ghèzzeche un gatrènkhe, und vorkhèmminghe ambràlle zoa-zo ziigan vüar und höögaran in schatz dar Zimbrischen hooben dar Siban Komàüne met-ten sain viildar-hanne löösten;
 8. Machan alle de gatüüneche ba dorkhénnat-sich vor dèstar zoa-zo dorgràifan de ziile ba dar "Punt Zimbarn dar Siban Komàüne" legat-sich vüar;
 9. Biirtan und haltan panàndar de gatüüneche met-tar hooben und met-teme vorkhünnan ba saint guut zo ziigan vüar un zo vaartigan de 700 jaar dar büürtonghe dar Vüüronghe un d andarn jaar-gadànkhe me Punte;
 10. Arbatan metanàndar met-ten andarn dorkhànten schittarn Taützen gaprèchtarn;
 11. Gheenan naach dar òoneghekhot dar Zimbrischen Pünte ba-da saint zoa-zo dorgràifan d òoneghekhot allar dar Zimbarn.

Zoa-zo dorgràifan de khselleghen ziile, de Gamòanschaff nützet intslózzanten und übarbeeganten de diinoste von laüten dar saindarn ghèerne und umme nicht.

Dar Gamòanschaff is khènt vorpòotet zo machan an gatüünach andarst òdar bia is khöt denàu, auzonthiin von den ba saint gapùnt enghe met innàndarn.

 

St. 4 – Sitze

Dar "Punt Zimbarn 7K" hat de sitze in dar Hòoghen Ebane, im-me Komàune von ......, haus nümmarn ...., am-me beeghe ..........

 

St. 5 – Khselle

Khselle vom-me "Punte" saint alle dii ba habant-sich gaschràibet inn in-z komàun-puch dar Zimbarn im-me komàune dar iarn sitze im-me lante dar Siban Komàüne, un bèlnt gheenan naach in ziilen dar gamòanschaff sobìa im-me st. 2 und habent gòlt de gamòane gultonghe me jaare gastéllet vom-me Vüürar-Raate.

Man-sich nèt sainan inkhséllet vor an stukhe zait nennòch insteet von andarn.

In khsellen is galàzzet dar schurr zoa-zo machan guut un gapézzaran de Setze-Recht un de richtonghe, zo prengan vüar de rüüfe von stötzen vom-me "Punt Zimbarn 7K", und vor alle d andarn diinoste gavésteghet von diisar Setze-Rechte òdar von sain richtonghen. Khòaz man khèmman insteet von andarn.

Dar titolen me khselle ist vom-me mennesche sèlbort und man-sig-en nèt übargheban, nòch übartragan af draite nemmìndor naachkhemmenar òdar reeden.

An-d-òaz vortràghet-sich bidar de ziile me st. 2, man-ar nèt bolàiban an khsell.

An-d an khsell khimmet gajùkhet auz, dar Vüürar-Raat hat zo prèchtan drau.

An-d eppada-bia an khsell nemmèar limmet tòal von dar Gamòanschaff, nòotet-z nèt ghèltan-me èersinkh de gultonghe, nòch antì-andare ghèlte, nòch antòal me schatze dar Gamòanschaff.

 

St. 6 – Khselleghe Stötze

De khselleghen Stötze vom-me "Punt Zimbarn 7K" saint-ta:

a) De Vorkhèmminghe von Allen in Zimbarn;

b) Dar Vüürar-Raat;

c) Dar Voorsteenar;

d) De Vööbare dar Khünten;

e) Z khsellach dar schòadalar.

 

St. 7 – De Vorkhèmminghe von Allen

De Vorkhèmminghe is gamàchet au von allen in khsellen eltor dan 18 (achtzan) jaar, beeln is galàzzet dar schurr zoa-zo machan guut un gapézzaran de Setze-Recht un de Richtonghe, un zo naaman de Stötze dar Gamòanschaff, auzonthiin von Komàun-mannen dar Rèchte.

De Vorkhèmminghe, gamàchet au von khsellen ambràlle, khimmet garüüfet auz af de gaboone baise und af de ungaboone baise.

De Vorkhèmminghe von Allen khimmet garüüfet zua af de gaboone baise alle jaar zbeen veerte ammìndor, an-da nèt bosùntarne stènte nöötigan mèeror semele; de Vorkhèmminghe khimmet garüüfet auz hörtan benne dar Vüürar-Raat bill-se rüüfan zua, òdar ammìndor 1/3 dar khselle bill schraiban un pöödaman an voorsonghe me Voorsteenare.

De gaboone semele bill-da sainan alle jaar voar me 31 mòajen, in dar Hòoghen Ebane ka-me sitze ba preart mèeror garècht me Vüürar-Raate. De baise un de zaiten dar semele at-te bòtta khèmment gavésteghet vom-me Vürar-Raate.

De Vorkhèmminghe von Allen, sòvel de gaboone biivel de ungaboone, legat-sich panàndar garècht sainten da ammìndor halbe khselle in dar èersten semele, òdar antì-an sèltzana khselle in dar zbeenten semele, ba is-ta ammìndor 30 stünte darnaach dar èersten.

An de Vorkhèmminghe intslózzet nèt andarst, dar Voorsteenar òdar dar zbeente Voorsteenar me Vüürar-Raate sitzat-ar voar, ba prenghet vüar de zeelare und an schraibar, auz von khsellen ba-da saint.

De gaboone Vorkhèmminghe khimmet zo oorte garècht imbìtzanten 2/3 allar ba-da saint, umme:

 1. Machan guut de zeeringhe me jaare, habanten ghèt khunten dar Vüürar-Raat un de Vööbare dar Khünten;
 2. Machan guut de khünten me khselleghen gatüüneche dar hooben, voranàuz òch;
 3. Vorhöövan z klooban in Vüürar-Raat und in de Vööbare dar Khünten;
 4. Alle d andarn gatüüneche òdar dinkh umme de ziile dar setze-rechte;

 

De gaboone Vorkhèmminghe khimmet zo oorte garècht intslózzanten dii ba saint mèeror, umme:

 1. Schurr me Vüürar-Raate;
 2. Schurr dar Vööbare dar Khünten;
 3. Schurr me khselleche dar Schòadalar;

 

De ungaboone Vorkhèmminghe khimmet zo oorte garècht imbìtzanten 2/3 allar ba-da saint, umme:

 1. Gapézzaran de Setze-Recht un d iarn möglichen Richtonghe;
 2. Zormàchan in "Punt Zimbarn 7C".

 

 

De gaschrìftar dar vorkhèmminghe khèmment untarschriibet von dèmme ba is gasìtzet voar dar Vorkhèmminghe und vom-me schraibare me gaschrìfte, un galàzzet niidar kan-dar sitze me "Punte" und ilchar khsell man-se luugan aan.

Man-sich nèt plòodan bidar baz hat gasétzet de Vorkhèmminghe von Allen speetor dan 60 taaghe darnaach az is khènt intslózzet.

 

 

St. 8 – Vüürar-Raat

 1. Dar Vüürar-Raat is gamàchet au von achtzan Raat-Mannen, òondar atte bòtta zornéart von dar Vorkhèmminghe dar inschràiban inz Zimbrische komàun-puch von ilcharme komàune (in allame 8 Komàüne), òondar atte bòtta ganaamet von Komàun-Mannen von ilcharme komàune auz von inschràiban in-z Zimbrische komàun-puch me sain komàune, in allame N°8, dar Voorsteenar òdar an gaschìkhanar dar saindarn vom-me Hause dar Ögnarn Hòomelsen Bizzekhot ko Rbaan, un dar Voorsteenar òdar an gaschìkhanar dar saindarn dar Mòanschaff dar Pèrgar "Hòoga Vüüronghe dar Siban Komàüne". De Raat-Manne stötzent vor drai jaar; alle möghent khèmman zornéart vor an andara bòtta un saighent vor 1/3 alle jaar. Im-me Vüürar-Raate möghent nèt lèmman tòal dii ba èrbatent gòlt leedighe vor in "Punt Zimbarn 7K." Benne z böar nöötikh zo vortàuschan an Raat-Mann, riivet in sain diinost drajar jaar dèar, ba in de leste Vorkhèmminghe hat gasnàppet mèeror rüüfe.
 2. An-d an komàun òdar mèeror komàüne naamen nèt in sain gaschìkhan vor in punt indarzàlt von 30 taaghen darnaach dar gavoorse, diisar khimmet zornéart von inschràiban inz Zimbrische Komàun-Puch me sain komàune indarzàlt von draizkh taaghen darnaach.
 3. Dar Voorsteenar khimmet zornéart von dar vorkhèmminghe dar khselle vüar-gapràcht vom-me vüürar-raate, zoa-zo sainan zornéart mizz-ar sain inschràibet inz komàun-puch dar Zimbarn dar Siban Komàüne vor 3 jaar ammìndor (ditzan gapoot is nèt vor in èersten schurr me punte) sobìa dar Zbeente Voorsteenar òch, un benne z nòotet dar Schraibar un dar Löösar; alle de diinoste daurnt asò langhe bìa de selben dar Raat-Manne.
 4. Dar Vüürar-Raat leghet-sich panàndar gaboont alle manade òdar benne z preart garècht me Voorsteenar òdar eppadòome insteet von iime, òdar benne z voorsent ammìndor an drittol dar Raat-Manne, òdar de Vööbare dar Khünten. De sitzonghe saint garècht sainten da 9 Raat-Manne ammìndor, und mèeror dan halbe rüüfe intslózzent; an-d ist an ebane dar rüüf von dèmme ba sitzet voar übarbeeghet. Raat-Manne möghent nèt prèchtan drau, intslózzan und machan tüünan umme dinghe ba se habent an bizzen sandare sèlbort òdar d iarn vraünte òdar sbaagarschaft fintz af z zbeente lid. In gaschrìftarn dar sitzonghe bèlnt khèmman gatràt voar de dinkh baròat naach dar ordnonghe me taaghe, allez baz is khènt intslózzet òdar nòch gavoorset von Raat-Mannen un Vööbarn dar Khünten. De gaschrìftar saint gamàchet guut vom-me Vüürar-Raate, untarschriibet vüar und hiin von den, ba saint gasìtzet voar dar sitzonghe und me schraibare ba hat-se garìchtet au.
 5. Dar Vüürar-Raat hat de beetorste macht vor z gaboone und ungaboone stötzan, ilchardar-hanne, und übar allame ist-me galàzzet allez ba sèa nèt gahàltet èersinkh bosùntar vor de Vorkhèmminghe von Allen òdar, intslózzanten-z de selbe, vor andare stötze.

Ba nèt andarst, dar Vüürar-Raat hat zo:

 1. Zuarüüfan de Vorkhèmminghe von Allen;
 2. Prengan vüar in de Vorkhèmminghe mögliche bèksele vor diisa setze-recht und vor de richtonghe;
 3. Ziigan vüar alle de gatüüneche garìchtet inn vom-me "Punt Zimbarn 7K";
 4. Schraiban panàndar de zeeringhe me jaare, zeelanten au bia is gant vüar z haus-haltan un de diinoste vor dez selbe jaar;
 5. Prengan vüar in de Vorkhèmminghe de khünten me khselleghen gatüüneche dar hooben vom-me jaare, voranàuz òch;
 6. Naaman un nützan mögliche auzonte lidardar vom-me Vüürar-Raate, met bosùntarn diinosten, vor de viildar-hanne gatüüneche;
 7. Stellan alle jaar de gamòane gultonghe;
 8. Intslózzan de gatüüneche naach me st. 5, lestar abesitz.

 

St. 9 – Voorsteenar

Dar Voorsteenar bohüütet ambràlle z bizzen me Punte, ar ist-sen dar rèchteghe gaschìkhane un hat-sen z bosùntarach zo untarschràiban. Ar vortràghet in Punt im-me garìchte vraan allen richtar-stüülen, rüüfet zua in Vüürar-Raat un machet tüünan baz diisar hat intslózzet.

Insteet vom-me Voorsteenar, an-d-ar ist nèt hia òdar botèppet, is-ta dar Zbeente Voorsteenar met allen in khrèpfen.

 

 

 

St. 10 – Vööbare dar Khünten

 1. Z Khsellach dar Vööbare dar Khünten is gamàchet au von drai gaboon lidardarn und von zbòa boròoten. Diise khèmment zornéart von dar Vorkhèmminghe von Allen un stötzent vor drai jaar; kan dar ebane von rüüfen de höögare altekhot übarbeeghet. Vor in diinost dar Vööbare dar Khünten möghent nèt khèmman zornéart de vraünte òdar de sbaagarschaft dar Raat-Manne fintz af z draite lid un dii ba èrbatent gòlt leedighe vor in "Punt". Z Khsellach dar Vööbare naamet von innont in sain Voorsteenar. Benne z böar nöötikh zo vortàuschan an gaboon Vööbar, is-ta insteet dar èerste zorneerane dar zbeen baròoten vööbare.
 2. Z Khsellach dar Vööbare dar Khünten man vorkhèmman de semele me Vüürar-Raate und z hat zo lèmman tòal in dar Vorkhèmminghe von Allen. In an bosùntarz puch schraibet-z sain bizzach un de nòan und vööbart de khünten.
 3. De Vööbare dar Khünten habant-sich zo legan panàndar alle jaar viar veerte ammìndor, ambràlle alle drai manade.

 

St. 11 – Stötzan de bètze

Z guut un de bètze vom-me "Punte" khèmment gastötzet vor-z jaar, alle jaar höövanten aan am-me 1 ghennare und riivanten am-me 31 bainecht-manade.

Alle jaar dar Vüürar-Raat ghit khunten vom-me guute un bètzen darpài richtanten au an schrift zoa-zo untarlegan-en dar Vorkhèmminghe zo machan-en guut indarzàlt von vüf manaden darnaach me oorte me khselleghen diinoste.

Im-me khunten mizzant-sich hörtan zòogan de güütar, de ghèlte òdar de galàzzan gabìnne.

Is gamàchet an vorpòotach zo nèt ghèban auz, eeben af d unslèchte baise, gabìnne òdar z obar-mèeront me stötzan, nennòch güütar, spaarenghe òdar bètze bail de Gamòanschaff hat z galeebach, az-ta nèt dar ziil òdar de tòalonghe sainan vorpòchet vom-me rèchte òdar tüünt an bööle andarn gamòanschaffen ba, vor rècht, setze-recht òdar richtonghe, machan an tòal vom-me selben und oonighen gahàüsede.

De gabìnne und z obar-mèeront me stötzan habent zo khèmman gazéart zoa-zo machan gheenan de gatüüneche dar gamòanschaff un dii ba saint gapùnt enghe met innàndarn.

 

St. 12 – Schatz

Dar schatz vom-me "Punte" is gamàchet au von gamòan gultonghen, sussìdien un ghèlten, von übarghèban un galàzzan güütarn, un baz nòch eppada-bia is-me ghèt un gasnàppet von iime.

An dar "Punt" khìmmet zormàchet, d ungaboone Vorkhèmminghe von Allen khìmmet zo oorte und machet naaman bèar ghiltet auz. Dar gantze schatz khimmet ghèt me Hause dar Ögnarn Hòomelsen Bizzekhot ko Rbaan.

 

St. 13 – Khsellach dar Schòadalar

Zoa-zo khèmman zo oorte met ilchardar sèrghe ba büürtatate inmìtten vom-me "Punte" umme diisa Setze-Recht, de sain richtonghe un d iarn höttare, sòvel schüschen in khsellen indrìn biivel schüschen diisen und me Vüürar-Raate, khimmet garìchtet inn an Diinost dar Schòadalar in drajen, ba intslózzet ane nicht derbìdar bia-z ist rècht un nèt bidar z gapoot dar stt. 827-831 vom-me Puche me Garìchte dar Lantenar.

De schòadalar khèmment ganaamet at-te bòtta von plòodarn, an ilchar von den bill naaman an schòadalar un dar draite khimmet ganaamet met gamòanar òonighe, naach in stt. 810 un vüar P.G.L.

 

St. 14 – Reeghel am-me lesten

Baz-da is nèt galuughet aan ganòat in diisar Setze-Rechte, gheet naach in gapooten dar rèchte ba saint jüste vor ditzan.

 

Garìchtet au ka Ghènebe am-me vümve Òostar-Manade 2013

....

Art. 1 – Costituzione

È costituita una associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L’associazione è denominata “Punt Zimbarn dar Siban Komàüne”, detta anche “Federazione cimbri 7C.”, ed è costituita con atto del Notaio dott. Muraro il … ……. (rep. ………..).

La “Federazione cimbri 7C” è l’associazione del gruppo linguistico Cimbro sei  Sette Comuni ed ha come espressione unitaria gli obiettivi della minoranza etnica Germanofona – Cimbra ivi residente

 

Art. 2 – Durata

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

Art. 3 – Finalità

La “Federazione cimbri 7C” non ha fini di lucro, è apartitica e si pone come esclusivo perseguimento quello delle seguenti finalità:

 1. Conservare e sviluppare la coscienza Germanofona-Cimbra, mediante l’uso di ogni mezzo di comunicazione;
 2. Tutelare e sviluppare il patrimonio culturale Cimbro dei Sette Comuni: idioma, usi e costumi, folclore, tradizioni, toponomastica e quant’altro relativo;
 3. Cooperare con tutte le forze intese alla valorizzazione della Cimbricità e dei suoi caratteri peculiari nell’osservanza dei Laudi e di tutto quanto attiene all’Istituto di Cultura Cimbra di Roana e all’Istituzione Regoliera;
 4. Promuovere e conservare la continua collaborazione ed intesa con tutte le popolazioni Germanofone-Cimbre attraverso le Unioni culturali operanti e con le minoranze linguistiche esistenti;
 5. Tutelare gli interessi e gli obiettivi economico-sociali e culturali del gruppo di lingua Cimbra dei Sette Comuni
 6. Costituire e valorizzare musei locali e istituti culturali specifici;
 7. Organizzare rassegne, concerti, feste popolari anche con somministrazione di cibi e bevande, e manifestazioni in genere finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale Cimbro dei Sette Comuni nelle sue molteplici forme;
 8. Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la “Federazione Cimbri 7C” si propone.
 9. All’organizzazione e al coordinamento delle attività culturali e promozionali atte a promuovere e celebrare i 700 anni della nascita della Reggenza e le altre ricorrenze della Federazione
 10. Collaborare con le altre minoranze linguistiche Germanofone riconosciute
 11. Perseguire l’unione delle Federazioni Cimbre esistenti per il raggiungimento dell’unione di tutti i Cimbri

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diversa da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 4 – Sede

La “Federazione Cimbri 7C” ha sede in Altopiano, nel Comune di ……, al civico n° …. In via ……….

 

Art. 5 – Soci

Sono soci della “Federazione” tutti coloro che  si sono iscritti all’anagrafe dei Cimbri del proprio comune di residenza nel territorio dei Sette Comuni e che intendono perseguire gli scopi associativi di cui all’art. 2 ed abbiano versato la quota annuale associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non può essere temporanea e non è trasferibile.

I soci hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina di parte degli organi direttivi della “Federazione Cimbri 7C”. e per tutte le altre funzioni stabilite dal presente Statuto o dai suoi regolamenti.  Non sono ammesse deleghe.

Il titolo di socio è personale e non può essere ceduto, né trasmesso a terzi nemmeno per via successoria o testamentaria.

Eventuali azioni contrarie agli scopi di cui all’art. 2 sono incompatibili con il mantenimento della qualità di socio.

L’eventuale espulsione di un socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione non ha diritto al rimborso delle quote, né alla restituzione di altre contribuzioni eventuali, né di quota parte del patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 6 – Organi sociali

Gli Organi sociali della “Federazione Cimbri 7C” sono:

a) L’Assemblea Generale dei Cimbri;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) I Revisori dei Conti.

e) Il collegio dei probiviri

 

Art. 7 – L’Assemblea Generale

L’Assemblea è costituita da tutti i soci di età superiore ai 18 (diciotto) anni, ai quali spetta il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione, ad esclusione dei rappresentanti dei Comuni che sono di Diritto.

L’Assemblea, composta dalla generalità dei soci, viene costituita in via ordinaria e in via straordinaria.

L’Assemblea Generale viene convocata ordinariamente almeno due volte all’anno, salvo che particolari circostanze non richiedano ulteriori convocazioni; l’Assemblea sarà indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo riterrà di convocarla, o ne farà richiesta scritta e motivata al Presidente almeno 1/3 dei soci.

La convocazione ordinaria avverrà entro il 31 maggio di ogni anno, in Altopiano nella sede ritenuta più idonea dal Consiglio Direttivo. I modi e i tempi di convocazione vengono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione, e con qualsiasi numero di soci in seconda convocazione da tenersi almeno 30 minuti dopo la prima convocazione.

Salvo diversa determinazione da parte dell’Assemblea, essa è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, il quale propone, fra i soci presenti, gli scrutatori e un segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di 2/3 dei presenti in merito a:

 1. Approvazione del consuntivo annuale, udite le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
 2. Approvazione del programma socio-culturale e relativo preventivo;
 3.  Revoca della fiducia al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti;
 4. Qualsiasi altro programma o argomento attinente gli scopi statutari;

 

L’Assemblea ordinaria delibera validamente, a maggioranza relativa, in merito a:

 1. Elezione del Consiglio Direttivo;
 2. Elezione dei Revisori dei Conti.
 3. Elezione  del collegio dei Probiviri

 

L’Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di 2/3 dei presenti in merito a:

 1. Modifica dello Statuto e dei suoi eventuali Regolamenti.
 2. Scioglimento della “Federazione Cimbri 7C”.

 

I verbali delle assemblee saranno firmati da chi ha presieduto l’Assemblea e dal segretario verbalizzante, sono depositati presso la sede della “Federazione” e ogni socio può prenderne visione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale sono inoppugnabili dopo 60 giorni dalla loro adozione.

 

 

Art. 8 – Consiglio Direttivo

 1. Il Consiglio Direttivo è composto da diciotto Consiglieri, N°1 eletto dall’Assemblea Degli iscritti all’anagrafe Cimbra di ogni singolo comune (Totale 8 Comuni) , N°1 nominati dal Consiglio Comunale di ogni singolo comune tra gli iscritti all’anagrafe dei Cimbri del comune di competenza, per un totale di N°8, il Presidente o un suo delegato dell’Istituto di Cultura Cimbra di Roana e il Presidente o un suo delegato della Comunità Montana “Spettabile reggenza dei Sette Comuni”. I Consiglieri durano in carica tre anni; possono essere tutti rieleggibili per un secondo mandato e scadono per 1/3 ogni anno. Non possono fare parte del Consiglio Direttivo coloro che con la “Federazione Cimbri 7C.” hanno un rapporto continuativo di lavoro retribuito. Nel caso fosse necessario sostituire un Consigliere gli subentrerà, per completare il suo mandato triennale, quel candidato che nella precedente Assemblea aveva ottenuto il maggior numero di voti.
 2. Qualora un comune o più comuni non designino il proprio rappresentante in seno alla federazione entro 30 giorni dalla richiesta lo stesso sarà eletto dagli iscritti all’Anagrafe Cimbra del comune di competenza entro i trenta giorni succesivi.
 3.  il Presidente viene eletto dall’assemblea dei soci  su proposta del consiglio direttivo,  per essere eletto deve essere iscritto all’anagrafe dei Cimbri dei Sette Comuni da almeno 3 anni ( tale norma non vale per la prima votazione della federazione) come pure  il Vicepresidente, e in caso di necessità il Segretario ed il Cassiere contabile; tutte le cariche hanno la stessa durata dei rispettivi mandati di Consigliere.
 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni mese o quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei Consiglieri, o i Revisori dei Conti, ne facciano richiesta. Le sedute sono valide con la presenza di almeno nove Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Consiglieri non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni e altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve li abbiano i loro congiunti o affini entro il secondo grado. Nei verbali delle sedute saranno riportati gli argomenti indicati all’ordine del giorno, tutte le deliberazioni prese e quant’altro richiesto dai Consiglieri e Revisori dei Conti. I Verbali sono approvati dal Consiglio Direttivo, sottoscritti e controfirmati da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante che li ha redatti.
 5. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano riservate in modo esplicito all’Assemblea Generale o, per deliberazione della stessa, ad altri organi.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo:

 1. Di convocare l’Assemblea Generale;
 2. Di proporre all’Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto ed ai regolamenti;
 3. Di promuovere tutte le attività istituzionali della “Federazione Cimbri 7C”;
 4. Di compilare i consuntivi annuali, corredandoli della relazione sull’andamento dell’esercizio economico e funzionale per l’anno di competenza.
 5. Di proporre all’Assemblea il programma socio-culturale annuale e relativo preventivo;
 6. Di nominare ed avvalersi di eventuali aderenti esterni al Consiglio Direttivo, con deleghe specifiche, per i diversi settori di attività;
 7. Di stabilire le quote associative annuali;
 8. Di decidere sui provvedimenti previsti all’art. 5, ultimo comma.

 

Art. 9 – Presidente

Il Presidente tutela in generale gli interessi della Federazione, ne é il legale rappresentante e

ne ha la firma. Rappresenta la Federazione in giudizio in ogni grado di giurisdizione, convoca il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente a tutti gli effetti.

 

 

 

Art. 10 – Revisori dei Conti

 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi vengono eletti dall’Assemblea Generale e durano in carica tre anni; a parità di voti prevale l’anzianità per età. Non possono essere eletti alla carica dei Revisori dei Conti i parenti e gli affini degli consiglieri entro il terzo grado e coloro che con la “Federazione” hanno un rapporto continuativo di lavoro retribuito. Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il proprio Presidente. Nel caso fosse necessario sostituire un Revisore effettivo, gli subentrerà il primo eletto dei due revisori supplenti.
 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e deve intervenire all’Assemblea Generale. Registra in apposito libro i propri accertamenti e rilievi ed esercita il controllo contabile.
 3. I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno quattro volte all’anno, generalmente ogni trimestre.
 4.  

Art. 11 – Esercizio finanziario

L’esercizio economico e finanziario della “Federazione” ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico-finanziario unitamente ad una relazione accompagnatoria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nel rendiconto devono in ogni caso risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali

dell’ente e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio della “Federazione” è costituito da quote associative, da sovvenzioni e contributi,

da beni ceduti, lasciti e quant’altro comunque ad essa devoluta e da essa acquistato.

L’eventuale scioglimento della “Federazione”. è deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’intero patrimonio sarà devoluto all’Istituto di Cultura Cimbra di Roana.

 

Art. 13 – Collegio Arbitrale

Per la definizione di ogni controversia che sorgesse in seno alla “Federazione” in merito al presente Statuto, ai suoi regolamenti e alle loro interpretazioni, sia tra i soci fra loro che tra questi e il Consiglio Direttivo, verrà istituita una Commissione Arbitrale di tre persone, la quale deciderà inappellabilmente secondo equità, salvo il disposto degli artt. 827-831 del Codice di Procedura Civile.

Gli arbitri saranno nominati di volta in volta dalle parti, ciascuna di esse nominerà un arbitro ed il terzo sarà nominato di comune accordo, a norma degli artt. 810 e seguenti C.P.C.

 

 

Art. 14 – Norma finale

Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Redatto ad Enego il cinque Aprile 2013

gakhèart in zimbrisch vom-me
Remìgio Geiser ~ 2013
Übersetzung:  Bruno Oro a.o. 2013


Pilde: Federazione Cimbri 7Comuni
"Am 7. September 2013 wurde vor einer Notarin in Asiago die „Federazione Cimbri 7 Comuni – Lègan Tzimbris bon Siben Komoine“ (Zimbern-Bund der Sieben Gemeinden) gegründet. Seinen Sitz hat der Verband im Rathaus von Robaan/Roana. Sein Ziel ist es, die Kenntnis der zimbrischen Sprache zu bewahren und zu fördern, die zimbrische Kultur, Bräuche, Traditionen und Namensgebung zu schützen, das Zimbrische aufzuwerten und darin mit allen in Frage kommenden Institutionen zusammenzuarbeiten, vorzugsweise auch mit den zimbrischen Kulturinstituten und den Vereinigungen der Zimbern in Lusèrn (Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol) und in den Dreizehn Gemeinden (Provinz Verona, Region Veneto) sowie im Cansiglio (Region Veneto), einem Karstgebiet südöstlich von Belluno, in das zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine gewisse Anzahl von Zimbern aus den Sieben Gemeinden ausgewandert war. Der Zimbernverband sucht aber auch den Austausch mit Institutionen der anderen deutschen Sprachinseln und -minderheiten. Mitglied des Vereins kann jeder werden, der in das Zimbernregister eingetragen ist, ebenso all jene, welche die Ziele des Vereins mittragen. Erster Präsident des Zimbernverbandes ist Francesco Rodeghiero aus Ghenebe/Enego; er steht an der Spitze des neunköpfigen Vorstandes. Dieser setzt sich aus je einem Vertreter der zimbrischen Gemeinden der Hochebene zusammen. Ungeachtet des Namens Sieben Gemeinden gibt es acht politische Gemeinden im Zimberngebiet, seit sich 1796 Kunken/Conco von Lusaan/Lusiana gelöst hatte: Sleghe/Asiago, Robaan/Roana, Rotz/Rotzo, Lusaan/Lusiana, Ghel/Gallio, Vüsche/Foza, Ghenebe/Enego und Kunken/Conca. Zusätzlich zu je einem Vertreter dieser acht Gemeinden muss im Vorstand des Zimbernverbandes auch ein Repräsentant von San Pietro Valdastico/Pedescala sitzen, das in alter Zeit zur Gemeinde Rotz gehört hatte.
Als nächsten Schritt strebt der Verband die Gründung je eines Zimbernvereins in den einzelnen Gemeinden an, die als lokaler Unterbau des Verbandes tätig sein sollen. "
Hatto Schmidt. 2014. Die Zimbern – eine vergessene deutsche Minderheit in Norditalien organisiert sich
EJM 7 (2014) 1: 49–59)

Link
Federazione Cimbri 7 Comuni
L’assciazione “Federazione Cimbri 7 Comuni” è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale

Le finalità dell’associazione sono:
- Conservare e sviluppare la coscienza Germanofono-Cimbra, mediante l’uso di ogni mezzo di comunicazione
- Tutelare e sviluppare il patrimonio culturale Cimbro dei Sette Comuni: idioma, usi e costumi, folclore, tradizioni, toponomastica
- Cooperare alla valorizzazione della Cimbricità e dei suoi caratteri peculiarie. (Link)
 

 

   + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano    + + +     Eventi Lessinia    + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano    + + +     Eventi Lessinia    + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano   

Nach oben