+ + +    Gùutez Naüjez Jaar     !      + + +    Gianni Ricordo di Gianni Molinari      + + +    Dar ünsar liibar kséll Gianni Molinari  ist gastórbet      + + +    Eventi Alpe Cimbra      + + +    Eventi Altopiano      + + +    Eventi Lessinia      + + +    + + +    Schümmaz Naügez Djar!      + + +    Baboste Benedikt XVI. khimmet ganaamet Gaheertar Khsell      + + +    Eventi Alpe Cimbra      + + +    Eventi Altopiano      + + +    Eventi Lessinia      + + +   Ricordo di Gianni Molinari      + + +   

© 1997
Oliver Baumann •
Ermenegildo Bidese

An Poom vor Grap-Stòan (cimbro classico dei Sette Comuni)

Umberto Martello recita la poesia cimbra "An Poom vor Grap-Stòan" (="Un Albero per Tomba").
Umberto Martello trägt das zimbrische Gedicht "An Poom vor Grap-Stòan" (="Ein Baum als Grabstein") vor.
Umberto Martello reciting the cimbrian poem "An Poom vor Grap-Stòan" (="A Tree as a Tombstone").
Humbertus Martello recitat poema cimbricum "An Poom vor Grap-Stòan" (="Arbor pro Monumento").
Dar Bèrto Martalar traganten vüar z zimbrische gasèngle "An Poom vor Grap-Stòan".

=> Remigius Geiser VideosAn Poom vor Grap-Stòan (Bèrto Martalar)

(Bénne vor mich) ist galeeschet z gasìchte
Un pin zo vorhàntan gheenan in nichte;
Bénne ich khèere in de tünkhele von bannont pin khèmmet,
Ich voorse de lèntighen ich han ghéstan vorkhèmmet:
"Vazzet nèt z main grap met khnòtten un platten;
Zaünt nèt mich inn met stèkhen un latten;
Prènghet nèt stötze pluumen (se dorflàppent bohénne);
Khömmart éntor an 'rèquiem' bail ich dèstar dortrénne.
Sétzamart an poom (vaüchta, tanna òdar lèrch),
Un lazzet en baksan fintz ar machet viar bèrch;
An poom zo gadénkhan sétzamart anlòan,
Ba de vögallen vènnent zo machan an hòam;
Lazzet dékhan z main grap met peechtar un süürtzen
Un ich raste liibor bohüütet schüschen in buurtzen.
Ista nicht vor an tòoten zo haltan sich guut,
Sòvel bia vor an lèntighen ba hat "plaabez" pluut.
Sainten saldo gabeest treeghe zo rékhan an hant,
Han ich mèeront vorhòozet kédar gatànt.
Asò schüttet nèt zeeghen, nèt baare nèt valtze,
bail ich metten énghellen òdar taüvallen tantze.
Un bizzet òch laüte (baize, sbartze òdar ròote),
De unstérbinghe khimmet darnaach m ögnarn tòote!"

+ + +    Gùutez Naüjez Jaar     !      + + +    Ricordo di Gianni Molinari      + + +    Dar ünsar liibar kséll Gianni Molinari  ist gastórbet      + + +    Eventi Alpe Cimbra      + + +    Eventi Altopiano      + + +    Eventi Lessinia      + + +    + + +    Schümmaz Naügez Djar!      + + +    Benedikt XVI. khimmet ganaamet Gaheertar Khsell      + + +    Eventi Alpe Cimbra      + + +    Eventi Altopiano      + + +    Eventi Lessinia      + + +   Ricordo di Gianni Molinari      + + +   

Nach oben