Bóolkhènt! Welcome! Benvenuto!   + + +     Enghele    SÈRJO BONATO KHUNTZ is gastòrbet    + + +     Enghele    SÈRJO BONATO KHUNTZ, bar haban vorlóart an vraünt und an hüutar    + + +     Enghele    ÈNGALLE FRIGO MAYER, an baarar zimbar, is gastòrbet    + + +     Enghele    ÈNGALLE FRIGO MAYAR, bar bèllanen hörtan gadénkhan    + + +     Gianni    Ricordo: Gianni Rapelli is gastòrbet    + + +     Gianni    Ricordo di Gianni Molinari    + + +     Gianni    Dar önjar liibar kséll Gianni Molinari is gastòrbet    + + +     Baposte    Benedikt XVI. is ganaamet Gaheertar Kséll   

       © 1997
Oliver Baumann •
Ermenegildo Bidese

An Poom vor Grap-Stòan (cimbro classico dei Sette Comuni)

Umberto Martello recita la poesia cimbra "An Poom vor Grap-Stòan" (="Un Albero per Tomba").
Umberto Martello trägt das zimbrische Gedicht "An Poom vor Grap-Stòan" (="Ein Baum als Grabstein") vor.
Umberto Martello reciting the cimbrian poem "An Poom vor Grap-Stòan" (="A Tree as a Tombstone").
Humbertus Martello recitat poema cimbricum "An Poom vor Grap-Stòan" (="Arbor pro Monumento").
Dar Bèrto Martalar traganten vüar z zimbrische gasèngle "An Poom vor Grap-Stòan".

=> Remigius Geiser VideosAn Poom vor Grap-Stòan (Bèrto Martalar)

(Bénne vor mich) ist galeeschet z gasìchte
Un pin zo vorhàntan gheenan in nichte;
Bénne ich khèere in de tünkhele von bannont pin khèmmet,
Ich voorse de lèntighen ich han ghéstan vorkhèmmet:
"Vazzet nèt z main grap met khnòtten un platten;
Zaünt nèt mich inn met stèkhen un latten;
Prènghet nèt stötze pluumen (se dorflàppent bohénne);
Khömmart éntor an 'rèquiem' bail ich dèstar dortrénne.
Sétzamart an poom (vaüchta, tanna òdar lèrch),
Un lazzet en baksan fintz ar machet viar bèrch;
An poom zo gadénkhan sétzamart anlòan,
Ba de vögallen vènnent zo machan an hòam;
Lazzet dékhan z main grap met peechtar un süürtzen
Un ich raste liibor bohüütet schüschen in buurtzen.
Ista nicht vor an tòoten zo haltan sich guut,
Sòvel bia vor an lèntighen ba hat "plaabez" pluut.
Sainten saldo gabeest treeghe zo rékhan an hant,
Han ich mèeront vorhòozet kédar gatànt.
Asò schüttet nèt zeeghen, nèt baare nèt valtze,
bail ich metten énghellen òdar taüvallen tantze.
Un bizzet òch laüte (baize, sbartze òdar ròote),
De unstérbinghe khimmet darnaach m ögnarn tòote!"

   + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano    + + +     Eventi Lessinia    + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano    + + +     Eventi Lessinia    + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano   

Nach oben