Bóolkhènt! Welcome! Benvenuto!   + + +     Enghele    SÈRJO BONATO KHUNTZ is gastòrbet    + + +     Enghele    SÈRJO BONATO KHUNTZ, bar haban vorlóart an vraünt und an hüutar    + + +     Enghele    ÈNGALLE FRIGO MAYER, an baarar zimbar, is gastòrbet    + + +     Enghele    ÈNGALLE FRIGO MAYAR, bar bèllanen hörtan gadénkhan    + + +     Gianni    Ricordo: Gianni Rapelli is gastòrbet    + + +     Gianni    Ricordo di Gianni Molinari    + + +     Gianni    Dar önjar liibar kséll Gianni Molinari is gastòrbet    + + +     Baposte    Benedikt XVI. is ganaamet Gaheertar Kséll   

       © 1997
Oliver Baumann •
Ermenegildo Bidese
De tòoten tannen vom-me pèrghe Lèmmarle Die toten Tannen des Lemmerle Berges Gli abeti morti del monte Lèmerle
ÌART sait dii, ba da nèt bèlnt préchtan,            
badar ar bèlt dorzeelan mèeront sbaiganten;            
nimmar-mèar bèlt-ar rüskalan, tannen,            
imme binte vomme Spitze dar Bisen;            
òch bèlt-ar nimmar-mèar hòorran            
z kiikan auzar von in nestarn.            
Ìart sait stèkhen anlòan un de haüsar lemmarlen.            
De haüsar bèlnt khemman gamacht au            
un de lukhen dar veestardar bèlnt             
khemman gakhrèntzet a-biidar.            
Sbàlbel bèlnt khèeran a-biidar zo'n sunkalarn,            
de khindar bèlnt khémman a-biidar,             
zoa zo pròatan iarz gaschraigach naach in straazzen;            
iar bèlt nèt hòorran khòanz kiikan auzar von nestarn.            
Anbía ìart sait de baaren zàügar,            
iar rekhet in de hööghe d éste            
bia börn-sa gabeest böökhe, badar ane ruufe,            
iar khödet mèeror viil dan de selben, ba            
bélnt-ta haltan an gaprècht pa-me schikhe voname             
mòolen bankétte vor schurr.            
D öarn èste saint vraünte            
von in èrmen dar khraützar, gaseent             
in übar-hülle schüschen in sbartze-peerlen.            
Badar dii saint hèftikh dünne,            
palle se dorvaülent            
sobìa de planten dar ròote-péarn            
imme balle. Ìart haltet rabast.            
Ìart sait hoolikh sobìa de dorsbùntan.            
Dar öar ast is mòrsch,            
gatrennet abe von dar skreeben            
sobìa z dorrizzane vlòasch dar tooten.            
Dar öar stamm is gaschintzelt zo strippen            
sobìa z plùutighe vlòasch;            
ist dorpoort von schüzzen sobìa de prüste             
un de paüchar, de krèppen un de hèertzar.            
            
Darump sait-ar hoolikh un d öarn éste            
saint de èrme selbor dar gastorbanen            
garékhet auz in de hööghe, garékhet auz in de liichte,            
garékhet auz in-z plaabe und zo dar sunnen;            
un ich böllte vor aüch,            
im-mòazzalan òban-üübar aname altare vor aüch:            
"Oh bandarar!"            
(sobìa z-ist gaschraibet òban-üübar me khopfe dar             
Madònnen och nagane Süün),            
"Oh bandarar halt inn naach me beghe!"            
    Ꙭ            
Ìart bèlt bolaiban zoa zo zàü gan            
von dar màartar beelz jaar.            
Seü saint khent abe vomme Ghèlmar-taale,            
òbarn-übar de pèrghe Meatta un Erio;            
se saint gastaighet abe hiin durch-z Eschentaal un            
se saint gazooghet vomme Aastetaale ka Trogio un            
habant-sich gapròatet inn ka Ghélle un òbarn übar,            
machanten an khròaz zaünanten fan an saita Slèghe            
un in d' andar Arzan.            
Se habent gastampfet abe de biighen naach me iarn             
béghe, alle de hoolighen dingar             
(de ròosen von dar Lailen och,            
èrme ròosen von dar pergaren!). Se             
habent garizzt auz de khraützar, garoobet de klokken.            
Un saint-se gastaiget au,            
naach me schöönen khaare vomme Ròone,            
lachanten. Se habent gaplündart            
in gùuten bain auzzar von in palètzen            
in mitten dar grüünen biisen un sbartzen tanna-            
bèldar. Se habent galööset de vrischen sbèmme            
naach me rakhe, staiganten hoach zomme Magna             
Boschi; asò habant-se gaslaafet untar-n stèarn             
me ünzarn hümmel,            
darnaach se saint gant au oban übar-n ròan            
zoa zo rastan òbarn me Bovetten.            
Denàu af an hüüghel machet-z hüppesch vrische!            
Un de vüürar bèlnt haban khöt: "Hòo, habet mùut!            
Hèmmest gheet-z abe: z ista an gròoza gasèghe,            
un alla an grüüne ébane,            
dort sainta flìime, un straazzen sobìa de flìime            
(un noch grözzar!); bar béllan snaidan abe z khòrn;            
dort ista dar plintante schain me meere;            
hòo, hòo, habet mùut!            
Palle denaabe: Viisentz!"            
    Ꙭ                
Badar na;            
se habent nèt gasècht             
in plintanten schain me meere.            
Zàüghet, ìart tannen ane raisele            
gamachet zo ripparn,            
ìart, b'ar zooghet pamme vallan de sunna            
z ròate von anara tiifen alten bunten af-z énne             
me Magnabosco un saime prùudare Lèmmarle!            
Zàüghet,            
ìart, b'ar zooghet an grìisoten striif            
imme loofe dar hèllen oarn me mittar-taghe un            
dar hootarn mòrgond-richte            
attar baiten schàatom machanten halden,            
ba ista gabeest an méar me laide,             
ba is nèt zo mezzan. Un             
dar holtz-hakhar, gatraibet vùudar vomme hòome,            
ba hèmmest khèmme a-biidar zoa zo nützan in pail,            
un dar treeghe hìart staiganten au a-biidar            
metten sain heerden von Lüüghe un Kaltràan             
ka Malga,            
hiart zùa in baiten,            
kan: Buco von Süün,            
se schölnt nèt machan an pàfel            
in diisar aürn grìisen protzessiüüne,            
badar seü schöllent lùugan aan            
de pòanarne khutta met ooghen ane valschekhot,            
met ooghen vòlla kloobigar hèftighekhot             
sobìa de vèetare dar vèetare,            
sobìa de vóar-vèetare dar vóar-vèetare,            
sobìa tausinkh jaardar èersinkh, un vor tausinkh jaar            
d ooghen habent galùuget naach me hümmale            
pa dar gròazan nèchte dar lööse.            
    Ꙭ                
Un de meere vlèchtare-sich af aüch            
(de meeren saint dar eapom dar tòoten).            
Asò khöde-se, az an takh            
"de taütschen saint khent vomme aabende            
met allame gahàrnoste un allen in iarn laüten.            
Gavüart von aname orranen vüürare,            
se habent gabéllt invangan pérghe un ébane ..."            
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .            
Schölnt-z liirnan de khindar            
zoa zo liiran-z in khindarn dar aaneghen.             
Badar nèt haüte, haüte nèt.            
Haüte de khriigar zo vuuzze zooghent vüar,            
ba staigent òanz vor òanz abe inn in graaben.            
Un se staigent abe             
stille òanz vor òanz,            
schìar az hötte òandar gaschütschalt:            
"ich pin an mintzikh müüde"            
un dar andar hötte gazooghet auzzar in püks            
un khöt: "ich khimme".            
Haüte nòchont, haüte nèt.            
De khriigar zu vuuzze zooghent vüar            
züntarst in risparn von gheelen matzen,            
dar grüünen raisar;            
se ghent met zbòanzkh,            
hundart tritten òaz vomm andarn.            
Z ist an pöösa nacht.            
Z ist aiz-khalt. Z règhent.            
Z ist az vriise z pluut innont in vüüzzen.            
"Barumme steet-ar?            
Z règhent! Oh, sai-bar amme khraütza-beeghe?"            
Òandar gadénkhet:            
"Z préart zo sainan gabeest vèart imme praach-màanade,            
ghenanten in de tünkhele            
badar in pérkh au            
un z plööschet, abe!            
(pa Gotte!)            
Allez in òame ich tròppe inn metten vüüzzen;            
rekhe auz de hènte asò            
un dortiife in eppaz molles;            
ich han-z denne gasecht, darnaach:            
z baar an pauch gahàkhet òffen".            
Òandar dorzeelt:            
"In dar "Pria dell'aqua",            
bittan laichen-gastankh,            
ach, maindar Gott! D érmarsten,            
se barn sobìa àmasen vèart ...".            
Òandar prichet abe:            
"un d önjarn? In dar mòrgond-richte            
baar da òandar noch saldo dort, gapükhart vörran,            
ba ziilte garècht;            
se habant-en garüüfet aan; nicht.            
Denne se habent-en gaschüttelt, badar ar is gabeest             
schöön khalt". Un dar-bail z règhent.            
    Ꙭ                
Benne de raichen hèeren innont             
in schöönen, baiten un snèllen mòtor-baaghen            
raitent naach dar straazzen garichtet au a-biidar             
oban-übar dar prukken,             
zàüghet, toote tannen!            
Se bélnt haban galóset de püüchar vomme             
gaschégan, met trukhanen ooghen-heerdarn;            
prèchtet artàndare.            
Un machet, az se khödan òandar zomm andarn             
(ébenan de motóarn lünnent            
un se saint nèt gahöart von khòome;            
z bill sainan an spùur me hèertze):            
"Z is baar, z ist baar,            
innont von acht taghen, von anbralle            
saint khent d önjarn untar schèrme hìa;            
vomme Karsen, vomme in-lante, von Albania.            
Innont acht taghen, baar;            
se habent gahat sool von karten,            
un-noch se saint khent pazaiten,            
zoa zo légan in laip dorrizzt            
oban-übar me stòane, zoa zo machan au graaben."            
            
Z is baar, z ist baar;            
ista gabeest praachot in daü botta            
un denne hubiot un denne agòsten.            
Trukhane pèche,            
z bazzar is khent gapràcht zua met khúufen.            
Dènau af me Zebien, züntarst me kasùune            
ach! Ne-mèar az bìa beels jaar            
de milch aisanten un de pulta lookhanten!            
Sainta zèegarn un plùut            
zoa zo lemman in duarst.             
Ach, diise pèlghe, ba hörtan barn lèar!            
Un hat sich goltet an franken,            
fanan hòozen takh, ame baltzen vuuzz-khriigar,            
vor an löffel bazzar!            
(Dar prètzo vonara biarn amme            
tische voname kafé-hause in-mitten dar steete).            
Az de raichen vrömaden bizzent dez            
innont in sain baiten un snèllen mòtor-baaghen?            
Prèchtet artàndare, tannen.            
Man sainan (mòananten dez vor hemmest            
un hörtan an mintzikh)            
bèar bòaz, az pa antì-anar groozen semalonghe vor             
àlmoosen, zoa zo praisan an naamen,            
un von aüch beghen, se gheltan an tausinkh,            
antì-an tausinkh vor güüte.            
    Ꙭ                
Benne nòch am-biidar oban-hìa             
z snaibet            
met narremesen vèttingen von baizzen schratten            
un bèlnt-ta nèt sainan andare skarlatìin-ròote             
maaldar auzzonthiin in lèntighen mèrcharn von            
ròoten gastrìkhanen übar-rökhen un me galachache            
dar snéa-sliivarenen, az-ar möghet iar tannen mèar            
bedar nìa sainan èrtikh! mèar bedar nìa! zo hööban            
hoach òban-auz d öarn stèmme dorlöchart, d öarn             
munkoten èste sobìa d èrme sèlbort,            
sobìa de schraighe sèlbort            
dar dorsbùntanen:             
o bìa viile, o bìa viile. o bìa viile!            
            
Dorsbùntet viil junkh met aname             
röökalane ba khame mèeront von in màartarn dar             
seelen dan von in màartarn me vlòosche;            
ach, stérban in söttana khèlte,            
met asò viil snéa umme naach in lèesen!            
Stérban! Man sainan iz mòanet            
schaugan d ébighekhot met offanen ooghen            
un vraüsan, un hörtan vraüsan!            
Khödet-z iar, tannen,            
az de barmesten pildar me lébane             
zooghen vüar in khutten            
in-mitten von zeegarn, ba loofaten von dar khèlte              
abar von ooghen-heerdarn.            
Se zooghen vüar mettar             
sain ruuscheln, met bòlkhen volla gùut'z gasmékh,            
metten mündarn, metten pètten, metten schòozen;            
un snéa un snéa un snéa            
met narremesen vèttingen von baizzen schratten!            
Ista gabeest an jungar mann khémmanten hèar von             
Sizìlia, ba nòchont hat gahàt gasècht,            
nennòch in Ètna.            
Èar hilte heerte khòaz halbez öörle            
auz af me bach-posten.            
Èar hat gagoilt etleche veerte, anlòan, metten stèarn            
un khòondar hat-z gabizzt:            
bar da khòondar zaügar auzonthiin me pükse.            
    Ꙭ                
Oh, iar vérnar,            
ba sait gaboont schööne maaldar,            
iar bizzet nèt, az bar da khòan pette            
un az dar grööbe bintar-bàntel,            
am-bìa galét abe, ist bolaibet staiff            
sobìa de gasünnan stokha-vische,            
iar bizzet nèt, az bar da khòan vaür,            
am-brumme an prönnantez holtz roochet,            
un ista òandar, ba luughet,            
un ista òandar, ba ziilet, un ista òandar, ba inschiizet:            
iar bizzet nèt, az ìlchadar gasunte poom            
boliib gantz, zoa zo ghéban raisele in khindarn,            
se barn nèt khìel, süüchanten insteet            
d abe-gapròchene pùucha            
un in auz-garizzan lèrch.            
Iar bizzet nèt, jaa, gabist nèt,            
az benne an müll skliibet            
abe de gaisane rinna, denne z mòanet,            
az vüützkh un mèeront plòache khriigar bolaibent            
vìar-un-tzboantzkh óarn ane an làkkarle suppen!            
    Ꙭ                
Schraibanten hoorre ich an khlèpparan von triiten.            
Ach, ich dorkhénne de sbèare            
vomme gamàusanen triite, Ich luughe;            
un voorsche: "Dorbuntanar?" - "Tòotar". Saint-sa            
sèkse von dar vùuz-khutten, se traghent an puurda            
nòch barm, in vìare.            
Dar vümvte un sèkste traghent in bodàil un de hau.            
  "Luughet, vüürar,            
éar ist nòch saldo barm.            
Krèkkalanta khùgala,            
se habent gatroffet de scharta,            
un habant-en, luughet dorvànghet,            
imme pauche ... hìa ...            
...... Ìart schaffet?", "Na ... anlòan            
schraibet in naamen allar hootar,            
machet z khraütze starch            
un steenanten gantz sichar;            
gabist règhent-z ambìdar,            
an hèftighar bint khimmet".            
            
Un iar tannen,            
sait den, ba khèerent a-biidar,            
ba habent garèttet de sain léban            
un habent gùut un haltekhot un nòch            
bélnt snappan in schenkh ane galàiche            
voname birtikoren Béloselante,            
sait vor saü an gazàüghe dar màartar!
IHR seid diejenigen, die nicht reden werden,                
aber ihr werdet mehr Dinge mit eurem Schweigen erzählen;                 
nicht mehr werdet ihr rauschen, Tannen, im Winde                 
von der Bisa,                 
auch werdet ihr nicht mehr das Zwitschern der Nester hören.                
Ihr seid nur Pfähle und                 
die Häuser Trümmerhaufen.                 
Die Häuser werden neu gebaut werden                 
und die Fensteröffnungen werden wieder                 
bekränzt werden.                 
Schwalben werden zu den Dachtraufen zurückkehren,                 
die Kinder werden wiederkommen,                
um entlang der Straßen ihr Geschrei zu verbreiten;                 
ihr werdet kein Zwitschern aus Nestern hören.                 
Da ja ihr die wahren Zeugen seid,                 
hebt ihr die Äste empor                 
als wären sie Schreie, aber stimmlos,                            
ihr seid vielsagender als jene,                
die Reden halten werden anlässlich                
eines langweiligen Wahlbanketts.                
Eure Äste sind eng verwandt                
mit den Armen der Kreuze, gesät                
in Hülle und Fülle inmitten der Heidelbeeren.                
Aber diese sind schlank (spindeldürr),                
bald verfaulen sie                
wie die Erdbeerpflanzen                
im Walde. Ihr bleibt.                
Ihr seid heilig wie die Verschollenen.                
Euer Ast ist verstümmelt,                
abgetrennt vom Splitter                
wie das verkrüppelte Fleisch der Toten.                
Euer Stamm ist zerfetzt                
wie das blutige Fleisch in Lappen;                
ist durchbohrt von Schüssen                
wie die Brüste und die Bäuche, die Schädel und die Herzen.                
                
Deshalb seid ihr heilig und eure Äste                
sind die Arme selbst der Gefallenen                
nach oben gestreckt, gestreckt ins Licht                                
gestreckt ins Blaue und zur Sonne;                
und ich möchte für euch,                
für euch einmeißeln über dem Altar:                
„Oh Wanderer!“                
(wie es auch über dem Haupt der Madonna geschrieben steht                
in der Nähe von Cesuna),                
„Oh Wanderer mach Halt auf dem Weg!“                
    Ꙭ                
Ihr werdet bleiben um ein Zeugnis abzulegen                
über die Marter von damals.                
Herunter kamen sie vom Galamararatal,                
über den Meatta und Erio hinaus;                
sie stiegen hinab durchs Assatal und vom Asticotal,                
marschierten sie nach Trogio                
und verbreiteten sich über Gallio,                
sie bildeten einen Kreis der auf einer Seite Asiago                 
umzingelte und auf der anderen Arsiero.                
Sie zerstampften die Wiegen auf ihrem Weg,                
alle heiligen Sachen                
(auch die Rosen von Leila                                
arme Rosen der Berglerin!)                
Sie rissen die Kreuze aus, nahmen die Glocken weg.                
Und stiegen hinauf,                
die schöne Mulde von Canove entlang,                
lachend. Sie plünderten                
den guten Wein in den Villen                
mitten in den grünen Wiesen und schwarzen Tannenwäldern.                
Sie pflückten die frischen Pilze                 
entlang des Mooses, auf den Magna Boschi steigend;                
so schliefen sie unter den Sternen                
unseres Himmels,                
dann fuhren sie fort hinauf über den Hang,                
um über dem Bovetto sich auszuruhen.                
Da oben auf dem Hügel ist es fein kühl!                
Und die Führer werden gesagt haben: „Los, nur Mut!                
jetzt geht’s runter: es ist ein großer Rundblick,                
und nichts als eine grüne Ebene,                
dort sind Flüsse, und Straßen wie die Flüsse                
(und noch grösser!); wir werden das Korn ernten;                
dort ist der blendende Schein des Meeres;                
los, los, nur Mut!                
gleich da unten: Vicenza!“                                
    Ꙭ                
Aber nein;                
sie sahen nicht                
den blendenden Schein des Meeres.                
Legt Zeugnis ab, ihr zu Skelett gemachten                
Tannen ohne Zweige,                
ihr, die beim Sonnenuntergang, das Rote                
einer tiefen Narbe zeigt auf der Stirne                
des Magnabosco und seines Bruders Lèmerle!                
Legt Zeugnis ab,                
ihr, die in den hellen Mittagsstunden                
und in den heiteren Morgendämmerungen                
einen gräulichen Streifen                
im breiten schattenspendenden Abhang zeigt,                
der ein unermessliches                
Meer des Schmerzens war.                
Und der heimatvertriebene Holzfäller,                
der du jetzt zurückkehrst, um das Beil zu betätigen,                
und der langsame Hirte, wenn er wieder                
heraufsteigt von Lugo und Caltrano                
mit seinen Herden nach Malga                                
Pastore zu den Almhütten,                 
nach Buco von Cesuna,                
sollt nicht Aufruhr verursachen                
in eurer grauen Prozession,                
aber sie sollen die skelettförmige Menge                
mit arglosen Augen betrachten,                
mit Augen religiöser Verwunderung                 
wie die Väter der Väter,                
wie die Großväter der Großväter,                
wie vor tausend Jahren, und tausend Jahre lang                 
die Augen gen Himmel schauten                
in der großen Nacht der Erlösung.                
    Ꙭ                
Und auf euch möge sich die Legende verflechten                
(die Legenden sind das Efeu der Toten).                
Erzählt so, dass eines Tages                
„die Deutschen kamen aus dem Westen                
mit all ihren Waffen und Leuten.                                
geführt von einem furchtbaren Hauptmann,                
sie wollten Berge und Ebene erobern …“.                
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .                 
Mögen es die Kinder erlernen,                
um es den Kindern der Enkelkinder zu überliefern.                 
Nicht aber heute, heute nicht.                
Heute marschiert das Fußvolk vorbei,                
das schichtweise in den Schützengraben steigt.                
Und sie steigen                 
leise hinab schichtweise,                
fast als hätte einer geflüstert:                
„ich bin etwas müde“                
und der andere hätte das Gewehr herausgeholt und                 
gesagt: “ich komme“.                
Heute noch nicht, heute noch nicht.                 
Es marschiert das Fußvolk unter den                 
gelben Matten der Zweige,                 
den grünen Zweigen;                
sie gehen im Abstand von zwanzig,                 
von hundert Schritten voneinander.                
Es ist eine Scheißnacht.                                
Es ist sehr kalt. Es regnet.                
Es ist als ob das Blut in den Füssen friere.                
--  „Warum steht ihr still?                
Es regnet! Oh, sind wir an der Abzweigung?"                
Einer erinnert:                
„Es scheint im Juni des vorigen Jahres gewesen zu sein,                 
man ging in der Dunkelheit                
aber den Berg hinauf                
es regnete in Strömen, herunter!                 
(verdammt noch mal!)                
Plötzlich stolpere ich;                 
ich strecke so die Hände aus                
und ich versinke in etwas Schlaffem;                
Ich habe es dann gesehen, nachher:                
Es war ein aufgeschlitzter Bauch“.                
Einer erzählt:                
„In Pria dell’Acqua,                 
welcher Leichengestank,                 
Pfui Teufel! die Armen,                
sie waren wie Ameisen im vorigen Jahr …“.                                
Einer unterbricht:                
„und die Unseren? Am Morgen                
war einer immer noch dort, nach vorne gebückt                
und zielte sehr richtig;                
sie haben ihn gerufen; nichts.                
Dann haben sie ihn __geschüttelt aber er war schon kalt“.                
Und derweil regnet es.                
    Ꙭ                
Wenn die reichen Herren                
in den schönen, breiten und schnellen Autos                
die neuerbaute Straße                 
über die Brücke befahren,                
legt Zeugnis ab, tote Tannen!                
Sie werden die Geschichtsbücher gelesen haben,                 
mit trockenen Wimpern;                
Redet doch.                
Und macht, dass sie unter sich sagen                 
(wenn auch die Motoren dröhnen                
und niemand sie hören wird;                            
es wird wie eine Gewissenserforschung sein):                 
„es stimmt, es stimmt,                
in acht Tagen, die Unseren                
von überall her brachten sich in Sicherheit;                
vom Karst, vom Inland, von Albanien.                
In acht Tagen, stimmt;                
und sie hatten Sohlen aus Pappe,                
trotzdem kamen sie rechtzeitig                
um den zerrissenen Leib                 
über den Stein zu legen, um Schützengraben zu bilden“.                
                
Es stimmt, es stimmt;                
es war Juni damals                
und dann Juli und dann August.                
Trockene Bäche,                
das Wasser wurde in Fässern herangeschleppt.                
Da oben auf dem Zebio, unter der Casera                
Ach! Nicht mehr wie früher                
Die Milch friert und die Polenta dampft!                
Es gab Tränen und Blut                
den Durst zu stillen.                
Ach, und jene Ziegenschläuche, die immer leer waren!                            
Und man bezahlte eine Lira,                
an einem heißen Tag, an einen schlauen Infanteristen,                
für einen Löffel voll Wasser!                
(der Preis eines Bieres                 
am Tisch eines Cafés in der Stadtmitte).                
Ob dies die reichen Fremden wohl wissen                
in ihren breiten und schnellen Autos?                
Sprecht doch, Tannen.                
Vielleicht (nehmen wir dies für jetzt an                
und immer ein bisschen)                
wer weiß, ob bei einer großen Spendenaktion                
um einen Namen zu preisen,                
und zu eurer Gnade, sie einen Tausender entrichten,                
ein paar Tausender für Wohltätigkeitszwecke.                
    Ꙭ                
Sobald hier oben wieder                
der Schnee herunterfällt                
mit irren Flügeln von weißen Schmetterlingen                
und keine anderen scharlachen Flecken                 
sein werden außer lebendigen Merkmalen                                
von roten Pullovern und Gelächter von Schifahrerinnen,                
möget ihr Tannen                
mehr als jäh imstande sein! mehr als jäh! hoch nach oben                
eure durchlöcherten Stämme zu stemmen                
wie die eigentlichen Arme                
wie die eigentlichen Schreie                
der Verschollenen:                 
ach wie viele, ach wie viele, ach wie viele!                
                
Ganz jung verschwunden                
mit einem Röcheln das eher von Fleischesqualen,                
als von Qualen der Seele kam;                
ach, sterben bei so einer großen Kälte,                
mit so viel Schnee um die Schluchten herum!                
Sterben! Vielleicht bedeutet es                 
mit offenen Augen in die Ewigkeit schauen                
und frieren, und immer frieren!                
Sagt es doch, Tannen,                
dass mittendurch die Tränen,                
die wegen der Kälte durch die Wimpern ausströmen,                
die wärmsten Bilder des Lebens                
scharenweise vorbeizogen.                
Sie zogen vorbei                            
mit ihrem Geraschel, mit ihrem Schweif voll Wohlgeruch,                
mit den Mündern, mit den Brüsten, mit den Liebesschößen;                
und Schnee und Schnee und Schnee                
mit irren Flügeln von weißen Schmetterlingen!                
Ein Junger, angekommen von Sizilien war dabei,                
der noch nichts, nicht einmal den Ätna                
gesehen hatte.                
Er hielt es keine halbe Stunde aus                
draußen am Wachtposten.                
Er weinte mehrere Male, allein, mit den Sternen                
und niemand wusste es:                
es gab keinen Zeugen außer das Gewehr.                
    Ꙭ                
Ihr, die ihr entfernt seid,                
gewohnt an fröhliche Abendveranstaltungen,                
ihr wisst __ nicht, dass es kein Bett gab                
und dass der grobe Wintermantel,                 
wenn ausgezogen, steif blieb                
wie die an der Sonne gedörrten Stockfische;                
ihr wisst nicht, dass es kein Feuer gab,                                
weil ein brennendes Holzstück raucht,                
und da ist wer, der schaut                
und da ist wer, der zielt und da ist wer, der dich anschießt;
ihr wisst nicht, dass jeder gesunde Baum                
bewahrt war, um den Kindern Reisig zu geben,                
sie waren nicht dumm, man suchte stattdessen                
die abgebrochene Buche                
und die entwurzelte Lärche.                
Ihr wisst nicht, ja, bestimmt nicht,                
dass wenn ein Maultier einen Ausrutscher                
hinunter in die vereiste Rinne macht,                
es bedeutet, dass fünfzig und mehr blasse Soldaten                 
vierundzwanzig Stunden ohne ein bisschen Suppe bleiben!                
    Ꙭ                
Während ich schreibe, höre ich ein Geräusch von Schritten.                
Ja, ich erkenne das Gewicht                
wegen des langsamen Schrittes. Ich schaue;                
und frage: „Verwundeter?“ -   „Toter“.                
Es sind sechs von der Fußtruppe, sie tragen eine Bürde                            
noch warm, zu viert.                
Der Fünfte und Sechste tragen den Spaten und die Haue.                
   „Schauen sie, Leutnant,                
er ist immer noch warm.                
Explodierende Kugel,                
sie haben die Scharte getroffen                 
und haben ihn erwischt, schauen sie,                
im Unterleib … hier …                
. . . . . .Sie befehlen?“. „Nein … nur                
schreibt den Namen ganz klar,                
macht das Kreuz stark                
und dass es ganz standsicher sei,                
gewiss, es regnet wieder,                
ein starker Wind wird kommen“.                
                
Und ihr Tannen,                
seid jenen, die zurückkehren,                
die ihr Leben retteten                
und Gut und Stolz und noch Anderes haben                
die ein unvergleichliches Geschenk erhalten werden                
eines würdigeren Italiens,                
seid ihnen ein Zeugnis der Marter!
VOI siete quelli che non parleranno        
ma direte più cose col silenzio;        
voi non più stormirete, abeti, al vento         
di Spitz della Bisa,        
ne voi più udrete cinguettio di nidi.        
Voi siete stecchi come son macerie         
le case.        
Ma le case saran rifatte a nuovo         
e risaranno inghirlandati i vani         
delle finestre.        
Ritorneranno rondini alle gronde,         
ritorneranno i bimbi         
a fare lo schiamazzo per le vie;         
voi non udrete cinguettio di nidi.         
Poiché voi siete i testimoni veri,         
voi elevate i rami        
come fossero grida e, senza voce,        
voi siete più eloquenti di coloro        
che faran qui i discorsi in occasione        
d'un noioso banchetto elettorale.        
I vostri rami chiamano a sorelle        
le braccia delle croci, seminate        
tra i mirtilli a dovizia.        
Ma son esili quelle,        
infracidiscon presto         
come le pianticelle        
di fragole nel bosco. Voi restate.        
Voi siete santi come gli scomparsi.         
Il vostro ramo è mozzo,        
reciso dalla scheggia        
come la carne stronca degli uccisi.        
Il vostro tronco è lacero        
come la carne a lembi sanguinosa;        
è trapunto di colpi        
come i toraci e i ventri, i crani e i cuori.        
        
Per questo siete santi e i vostri rami         
sono le braccia stesse dei caduti         
stese nell'alto, stese nella luce        
stese all'azzurro e al sole;         
ed io vorrei per voi,        
incidere per voi sopra un altare:        
«O passeggiero!»        
(come sta scritto in capo alla Madonna         
presso Cesuna),        
«O passeggiero sosta per la via!».        
    Ꙭ    
Voi resterete a far testimonianza         
del martirio d'allora.        
Venivan giù da valle Galamarara.         
oltre il Meatta e l'Erio;        
calaron giù per l'Assa e da Val d'Astico,         
marciarono su Trogio        
si stesero su Gallio,        
fecero un arco che serrava Asiago         
da un lato, e all'altro Arsiero.        
Calpestaron le culle nel cammino,         
tutte le cose sacre        
(anche le rose a Leila        
povere rose della Montanina!).         
Svelsero croci, tolsero campane.        
E salirono su,        
lungo la bella conca di Canove,         
ridendo. Fecero        
bottino di buon vino nelle ville         
tra i prati verdi e l'abetaie nere.        
Colsero i funghi freschi        
lungo i muschi, salendo al Magna Boschi;         
dormirono così sotto le stelle        
del nostro cielo,        
poi ripresero su per il pendio         
per riposare sopra lo Bovetto.        
Lassù sul colle è grande la frescura!         
Ed avran detto i capi: « Su, coraggio!        
«Or si discende: è tutto un panorama,        
«e tutto un verde piano,        
«vi sono fiumi, e strade come i fiumi        
«(e ancor più grandi!); mieteremo il grano;        
«v'è il barbaglio de! mare;        
«su, su coraggio!        
«subito sotto, sotto lì: Vicenza!».        
    Ꙭ            
Invece no;         
non videro        
il barbaglio del mare.        
Fate testimonianza scheletriti         
abeti senza fronde,        
voi che mostrate, nei tramonti, il rosso         
d'una profonda cicatrice in fronte        
al Magnaboschi ed al fratel suo Lèmerle!        
Fate testimonianza,        
voi che mostrate nei meriggi chiari         
e nell'albe serene        
una grigiastra scia        
nel vasto fianco ombroso         
che fu uno smisurato         
mare di dolore.        
E il boscaiolo profugo        
or che ritorni a manovrar la scure,         
ed il lento pastore quando salga         
nuovamente da Lugo e da Caltrano         
con le sue mandre a Malga                 
pastore, alle casere,        
a: Buco di Cesuna,        
non facciano scompiglio        
in questa vostra grigia processione,         
ma guardino la folla scheletrita        
con occhi ingenui,        
con occhi di stupore religioso         
come i padri dei padri,        
come i nonni dei nonni,        
come mill’anni fa, e mill’anni gli occhi        
guardarono nel cielo,        
nella gran notte della redenzione.        
    Ꙭ        
E su di voi s'intrecci la leggenda         
(le leggende son l'edere dei morti).         
Dica così che un giorno        
«i tedeschi venivan da ponente        
«con tutte l'armi e tutta la lor gente.                
«Guidati da un terribil capitano,        
«Volevan conquistare e monti e piano... ».        
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .         
E l'imparino i figli        
per tramandarla ai figli dei nipoti.         
Ma non oggi, oggi no.        
Oggi sfilano i fanti        
che vanno a turno dentro la trincea.        
E vanno a turno         
silenziosamente,        
quasi che l'uno avesse sussurrato:        
«sono un po' stanco»        
e l'altro avesse tolto su il fucile        
e detto: «vengo».        
Oggi ancor no, oggi no.         
Sfilano i fanti sotto le frascate         
di stuoie gialle,         
di frasche verdi;        
vanno a distanza a venti, a cento passi         
l'uno dall'altro.        
È nottataccia.                
Fa molto freddo. Piove.        
Par che si diacci il sangue dentro i piedi.        
--    « Perché s'è fermi?        
Piove! Ah, siamo al bivio?».        
Uno rammenta:        
«Pare d'essere al giugno dell'altro anno,         
s'andava al buio        
ma su per la montagna         
e l'acqua a verse, giù!         
(che sacramenti!)        
Ad un certo punto inciampo;         
stendo, cosi, le mani        
e m 'impantano in una cosa molle;        
L'ho poi veduto, poi:        
era un ventre squarciato».        
Uno racconta:        
«a Pria dell'acqua         
che puzzo di cadaveri,         
Madonna!  Poverini,        
eran come formicole l'altranno... ».                
Uno interrompe:        
«E i nostri? all'alba        
«uno era sempre lì, poggiato avanti        
«che puntava per bene;        
«l’hanno chiamato; niente.        
«Poi l'hanno scosso e invece era già freddo».        
E intanto piove.        
    Ꙭ            
Quando i ricchi signori        
Nelle belle larghe automobili veloci         
percorreran la via sopra il ponte         
rifatto a nuovo,        
fate testimonianza, morti abeti!        
Essi avran letto i libri della storia,         
con ciglio asciutto;        
parlate voi.        
E voi fate che dicano tra loro         
(tanto il motore romba        
e non li udrà nessuno;                
sarà come un esame di coscienza):        
«È vero, è vero,        
in otto giorni i nostri        
qui corsero al riparo d'ogni dove;         
dal Carso, dall'interno, d'Albania.         
In otto giorni, è vero;        
ed essi avevan suole di cartone,         
eppur vennero in tempo        
a sovrapporre il corpo        
lacero al sasso, per formar trincea“.        
        
È vero, è vero;        
era di giugno allora        
e poi fu luglio e poi fu agosto.         
Torrenti asciutti,        
l'acqua veniva trascinata in botti.        
La sullo Zebio, sotto la Casera         
ah! non più come un giorno        
il latte diaccia e la polenta fuma!        
V'eran lacrime e sangue         
a estinguere la sete.        
Ah, quelle ghirbe ch'eran sempre vuote!                
E si pagò una lira,        
un giorno caldo, a un furbo fantaccino,         
la cucchiaiata d’acqua!        
(Il prezzo d'una birra        
al tavolino d'un caffè centrale).         
Sapranno questo i ricchi forestieri         
nelle larghe automobili veloci?        
Parlate voi, abeti.        
Forse (pigliamo questo         
per ora, e sempre un poco)        
chissà che a qualche gran sottoscrizione        
per fare pompa a un nome,        
e mercè vostra, versino un miliaio,         
qualche miliaio alla beneficenza.        
    Ꙭ            
Quando ancora quassù         
riscenderà la neve        
con ali folli di farfalle bianche         
e non vi saran altre        
chiazze scarlatte fuorché vive note                
di maglie rosse e risa di schiatrici,         
che voi possiate abeti        
più che mai! più che mai! levare in alto         
i tronchi sforacchiati, i rami monchi        
come le braccia stesse        
come le grida stesse        
degli scomparsi:         
oh, quanti, oh quanti, oh quanti!        
        
Scomparsi giovanissimi        
con il rantolo ch'era, più che spasimo         
della carne, lo spasimo dell'anima;         
ah, morire così con tanto freddo,        
con tanta neve attorno pei burroni!         
Morire! forse vuole dir guardare         
ad occhi aperti nell'eternità        
ed aver freddo ed aver sempre freddo!        
Ditelo voi, abeti,        
come frammezzo a lacrime,        
che uscivano pel freddo dalle ciglia,         
ripassavano a frotte        
I’ immagini più calde         
della vita. Passavano                
col fruscio loro, con scie di profumo,         
con le bocche, coi seni, con i grembi;         
e neve e neve e neve        
con ali folli di farfalle bianche!         
V'era un ragazzo giunto di Sicilia,         
che non aveva visto        
nemmeno l'Etna mai.        
Ei non reggeva mezz'ora         
fuori in vedetta.        
Pianse più volte, solo, con le stelle         
e nessuno lo seppe:        
non v'era testimone che il fucile.        
    Ꙭ            
Oh, voi lontani,        
a liete veglie adusi,        
voi non sapete che non v'era letto         
e che il cappotto rozzo,        
tolto di dosso, rimanea stecchito         
come i merluzzi disseccati al sole;         
voi non sapete che non v'era fuoco                
perché il tizzone fuma,         
e v'è chi guarda        
e v'e chi punta e v'è chi spara addosso;         
voi non sapete che ogni pianta sana        
era serbata per dar fronde ai figli,         
non era tocca, si cercava invece        
il faggio stronco         
e il larice divelto.        
Voi non sapete, oh certo!         
che, un mulo a ruzzoloni         
pel canalone diaccio,        
eran cinquanta e più soldati smorti         
ventiquattro ore senza un po' di brodo!        
    Ꙭ            
Mentre ch'io scrivo, v'è brusìo di passi.        
Ah! riconosco il peso         
al passo lento. Guardo;        
chiedo: « Ferito?» -  « Morto ».        
Sono sei fanti, reggono il fardello                
ancora caldo, quattro.        
Il quinto e il sesto portan vanga e zappa.        
... «Guardi, tenente,        
gli e sempre caldo ancora.         
Pallottola esplosiva,        
hanno imbucato nella feritoia         
e l’hanno preso, guardi,        
nel basso ventre... qui...        
. . . . . Comanda?». «No... soltanto         
scrivete chiaro il nome,        
fate forte la croce        
e che sia bene salda ;        
certo ripiove ancora,         
farà gran vento ».        
        
E voi abeti        
a quei che torneranno,         
ch'ebbero salvi vita        
e averi e orgoglio e ancora         
riceveranno il dono senza pari         
d'un'Italia più degna,        
fate testimonianza del martirio!
 Oliver Baumann
in Zimbar-Gaprècht dar Siban Komàüne
Gròazòostarhòam, 15.11.2017
met-tar richtanten hölfe vor an hundart böörtar
un prècht-reegheln vomme Remigius Geiser
Enrico Sartori

Paris, August 2017
Raimondo Collino Pansa

(prima stampa 1919)


Foto: Detailaufnahme von Spitz della Bisa | K.u.k. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle - Wien

zurück

 

   + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano    + + +     Eventi Lessinia    + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano    + + +     Eventi Lessinia    + + +     Eventi Alpe Cimbra    + + +     Eventi Altopiano   

Nach oben